Condicions generals de contractació

La present pàgina www.paellessuñe.com és propietat de BILBENYES SL amb CIF B66003070 i adreça fiscal en C/ MONTSENY 1, Local 13 08394 SANT VICENÇ DE MONTALT – BARCELONA.

Les condicions Generals de Contractació regulen la relació de venda a distància entre BILBENYES SL i l’usuari o client, d’acord amb les estipulacions legals, especialment, la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació, la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris, el Reglament (UE) 2016/679 del parlament europeu i del consell de 27 d’abril de 2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, la Llei 7/1996, de 15 de gener d’Ordenació del Comerç Minorista, i a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

BILBENYES SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en les Condicions Generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus websites, per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, BILBENYES SL es reserva el dret d’aplicar, en determinats casos, unes Condicions Particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho consideri oportú, anunciant-les dintre del termini i en la forma escaient oportuns.

L’objecte de la pàgina web és comercial.

La durada del contracte quedarà vinculada al lliurament del producte sense perjudici del dret de desistiment.

Així mateix, vostè pot subscriure’s al butlletí informatiu per rebre ofertes dels referits productes o informació general que pugui ser del seu interès.

Com a usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar les condicions d’ús i aquestes condicions generals de contractació. De la mateixa manera, declara ser major d’edat i tenir la capacitat jurídica i d’obrar necessàries per a l’accés als llocs web de BILBENYES SL i la contractació per mitjà dels mateixos.

Per adquirir els nostres productes, vostè pot dirigir-se a l’apartat corresponent de la nostra botiga online.

És requisit imprescindible que es registri com a usuari de la web per realitzar la compra online. Pot accedir a l’apartat corresponent per al registre en la pròpia web. De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, BILBENYES SL informa als usuaris que les dades personals recaptades durant el procés de registre i posterior compra, seran introduïts en un fitxer sota la responsabilitat de BILBENYES SL, amb la finalitat de tramitar aquestes accions per part de l’usuari i gestionar actuacions posteriors derivades de les mateixes. Així mateix, BILBENYES SL informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició mitjançant un escrit a l’adreça C/ MONTSENY 1, Local 13 08394 SANT VICENÇ DE MONTALT – BARCELONA o a través del correu electrònic info@paellessuñe.com.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificats, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

Durant el procés de compra haurà d’identificar-se amb el nom d’usuari i la contrasenya proporcionats. Aquestes dades no seran públics. Vostè es fa responsable de tractar confidencial i responsablement la identitat i contrasenya obtingudes en el registre com a client, no podent cedir-les a un altre. Pot modificar la informació registrada a qualsevol moment, a la seva àrea de client. En aquest mateix apartat vostè tindrà accés a un històric de les seves comandes, estigui només és un apartat de consulta, però es permet la seva gestió, podent l’usuari eliminar aquells registres que consideri no és necessari visualitzar.

Finalitzat el procés de compra el client rebrà una confirmació del mateix per correu electrònic. És imprescindible que durant el procés de compra l’usuari indiqui un correu electrònic vàlid. Si en 24 hores des de la finalització del procés de compra no rep la confirmació, posi’s en contacte amb BILBENYES SL en el telèfon d’atenció al client 937911382 o mitjançant el correu electrònic info@paellessuñe.com.

Tots els continguts de la web estan en català.

El client, en rebre el producte en l’adreça de lliurament facilitat, rebrà una factura o còpia de la comanda.

Oferta i vigència

En cas d’un producte en oferta, sempre s’indicarà al costat de les seves característiques essencials, el preu d’oferta i la validesa de la mateixa.

En compliment de la normativa vigent BILBENYES SL ofereix informació sobre tots els articles en venda, les seves característiques i preus. No obstant això, BILBENYES SL es reserva el dret a retirar, reposar o canviar els productes que s’ofereixen a través de la seva pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut de la mateixa. D’aquesta forma, els productes oferts a cada moment per la web es regiran per les Condicions Generals de Contractació vigents en cada cas. Així mateix, l’empresa tindrà la facultat de deixar d’oferir, sense previ avís i a qualsevol moment, l’accés als productes esmentats.

Característiques essencials dels productes

Els productes oferts en la nostra tenda online, incorporen una descripció del mateix.

Preus

Tots els productes indiquen el preu de venda en Euros i inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

Si fos aplicable qualsevol altre impost, així s’indicaria.

Despeses de lliurament i transport

BILBENYES SL només realitza enviaments a Sant Vicenç de Montalt , Caldes d’Estrach, Arenys de Mar i Sant Andreu de Llavaneres cobrant una quantitat de 5 Euros en concepte de despeses d’enviament.

Formes de pagament i execució del servei

El client podrà abonar l’import del seu servei optant per qualsevol de les següents
formes. Durant el procés de compra haurà d’indicar la seva elecció:

– Targeta de crèdit VISA o MASTERCARD

Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancaris es realitzen utilitzant un entorn seguro, un servidor basat a la tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Sockets Layer). Tota la informació que ens transmeti viatja xifrada a través de la xarxa.

Així mateix, les dades sobre la seva targeta de crèdit són introduïts directament a la pàgina del banc, en el TPV (Terminal Punt de venda del Banc) i no són introduïts ni registrats en cap servidor de BILBENYES SL.

En pagar amb targeta VISA o MASTERCARD se li sol·licitaran sempre les següents dades: el nombre de targeta, la data de caducitat, i un Codi de Validació que coincideix amb les 3 últimes xifres del nombre imprès en cursiva en el revers de la seva targeta VISA o MASTERCARD, oferint, d’aquesta forma, més garanties sobre la seguretat de la transacció.

Aquesta forma de pagament és vàlida únicament a la web.

Quan l’import d’una compra hagués estat carregat fraudulenta o indegudament utilitzant el nombre d’una targeta de pagament, el seu titular podrà exigir la immediata anul·lació del càrrec. En tal cas, les corresponents anotacions de deute i reabono en els comptes del proveïdor i del titular s’efectuaran al més aviat possible.

No obstant això, si la compra hagués estat efectivament realitzada pel titular de la targeta i l’exigència de devolució no fos conseqüència d’haver-se exercit el dret de desistiment o de resolució i, per tant, hagués exigit indegudament l’anul·lació del corresponent càrrec, aquell quedarà obligat enfront de BILBENYES SL al rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència d’aquesta anul·lació.

– Contra Reemborsament

Si ho desitja pot abonar l’import del servei contractat contra reemborsament.

– Bizum

Permet realitzar pagaments en Internet de forma segura i còmoda.

Més informació en https://bizum.es/preguntas-frecuentes/.

BILBENYES SL es compromet a lliurar el producte en un màxim de 30 minuts, a partir de l’hora de lliurament indicat o acordada amb el client.

La disponibilitat dels productes oferts per BILBENYES SL pot variar en funció del servei. En cas de no execució per indisponiblitat, BILBENYES SL al moment que tingui coneixement d’aquesta situació ho notificarà al client, per mitjà d’un correu electrònic. BILBENYES SL podrà donar la doble opció de: oferir al client sense augment de preu, un producte de característiques similars o de superior qualitat, o excepte raons justificades i demostrables per BILBENYES SL dins d’aquest mateix període abonar les sumes pagades pel servei anul·lat. En el cas que BILBENYES SL no realitzi aquest abonament en el termini assenyalat, el comprador podrà reclamar que se li pagui el doble de la suma deguda, sense perjudici al seu dret de ser indemnitzat.

Dret de desistiment, reemborsament del pagament i reclamacions

Segons l’establert l’article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris, els subministraments de serveis o béns confeccionat conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, estan exempts de desistiment.

Reemborsament del pagament

El reemborsament de les quantitats rebudes pel client es realitzarà utilitzant els mateixos mitjans de pagament emprats per est, sempre que no s’hagi disposat el contrari.

La BILBENYES SL abonarà les quantitats satisfetes pel client, inclosos, si escau els costos de lliurament, abans de 14 dies naturals donis de la data de recepció del dret de desistiment.

BILBENYES SL podrà retenir el reemborsament fins a haver rebut el producte, motiu de desistiment, o fins que el client lliuri justificant de devolució delmateix, segons qué condició es compleixi primer.

En cas de retard injustificat per part de BILBENYES SL, respecte a la devolució de les sumes abonades, el client podrà reclamar el doble de les sumes pagades, sense perjudici del dret de ser indemnitzat pels danys i perjudicis soferts en els quals excedeixi d’aquesta quantitat.

Devolució del producte defectuós.

En el cas que el producte no es trobi en bon estat i les causes imputables a aquest, no siguin conseqüència del client, es tindrà dret a la devolució del producte, informant a BILBENYES SL del motiu de devolució a través de qualsevol dels mitjans facilitats en les presents condicions de contractació, i sense cap cost per al client.

BILBENYES SL es compromet a assumir el cost de la devolució i a restituir el producte per un nou d’acord amb condicions acceptades al moment de la venda.
Si el client desitja presentar una reclamació, l’establiment de BILBENYES SL està situat en C/ MONTSENY 1, Local 13 08394 SANT VICENÇ DE MONTALT – BARCELONA o a través del correu electrònic info@paellessuñe.com.

Jurisdicció

Així mateix, BILBENYES SL es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. BILBENYES SL té el seu domicili en C/ MONTSENY 1, Local 13 08394 SANT VICENÇ DE MONTALT – BARCELONA, Espanya.